REGULAMIN KONKURSU


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs z okazji otwarcia Studia Synergy przy Armii Krajowej” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Studio Synergy, ul. Przybyszewskiego 71, Kraków.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie w formie wydarzenia na profilu facebook-owym firmy Studio Synergy http://www.facebook.com/studiosynergyems  w dniach 8 styczeń – 15 styczeń  2018 roku.


§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu firmy Studio Synergy na Facebooku. Osobami, które mogą skorzystać z nagrody konkursowej są osoby wyłącznie pełnoletnie. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu firmy Studio Synergy i tym samym zyskała status Fana;

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) osoba biorąca udział w Konkursie musi udostępnić wydarzenie publicznie na swoim profilu facebooka

c) uczestnik Konkursu musi napisać komentarz lub post na stronie wydarzenia o tym dlaczego chce trenować w naszym studiu z drugą osobą


§ 3

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie jest:

  1. Dwa pakiety 8 treningów dla dwóch osób wraz z analizą składu ciała do wykorzystania w ciagu jednego miesiąca realizowany w Studio Synergy przy ul. Przybyszewskiego 71 oraz ręczniki Synergy, worki treningowe Synergy i torba treningowa Synergy. Harmonogram treningów zostanie ustalony wraz z trenerem personalnym na Facebooku, telefonicznie, mailowo lub podczas pierwszego spotkania treningowego. Plan będzie dopasowany do celów treningowych, które zwycięzca ustali wraz z trenerem podczas tego samego spotkania.

2.. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni wszystkie warunki § 2 pkt 2 oraz napisze najciekawszy komentarz lub post na tablicy wydarzenia Konkursu.

3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na profilu Facebookowym http://www.facebook.com/studiosynergyems oraz tablicy wydarzenia.

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody jest zobligowany do skontaktowania się ze Studiem Synergy, mailowo na info@studiosynergy.pl, telefonicznie na numer 500 042 535 lub osobiście w Studiu Synergy przy ul. Wodociągowej 47, ul. Piwnej 19, ul. Przybyszewskiego 71.

6. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć wiadomością prywatną na portalu społecznościowym Facebook w terminie trzech dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę.

8. Nagrodę należy zacząć realizować najpóźniej 10 marca maja 2018 roku.


§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru
tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w związku z wydaniem nagrody oraz w celach marketingowych handlowych obejmujących przesyłanie informacji drogą elektroniczną.


§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.studiosynergy.pl

error: Kopiowanie treści jest zablokowane